warto przeczytać

  Od 16 listopada do 17 grudnia można składać wnioski na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji

  Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów.

  Budżet 
   
  67 998 186 EURO dla całego działania, w tym dla woj. mazowieckiego 10 342 524 EURO
   
  Beneficjent działania 
   
  Grupa operacyjna EPI, która:
  1. składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
   •  rolnicy,
   • właściciele lasów - w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651),
   • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
   • przedsiębiorcy,
   • podmioty świadczące usługi doradcze
  Zakres pomocy 
   
  Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:
  • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
  • zakupu lub instalacji:
   • nowych maszyn lub urządzeń,
   • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
   • wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,

   

  • ogólne, do których zalicza się:
   • sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
   • związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
   • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
    • kosztorysów,
    • projektów technologicznych lub budowlanych,
    • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
    • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
    • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
    • opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,
  • badań, do których zalicza się koszty:
   • zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
   • zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
   • dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
   • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
   • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;
   • wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonaną pracą, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą,
  • kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

   

  Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

  • od dnia zawarcia umowy i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych - od  dnia 1 stycznia 2014;
  • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania przekracza 30 000 euro - w wyniku wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru;
  • w formie rozliczenia bezgotówkowego.
  Forma i wysokość pomocy 
   
  Pomoc ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.
   
  Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:
  • kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,
  • kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.
  Z tym, że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych.
   
  Poziom pomocy
  • w przypadku kosztów ogólnych - 100% kosztów kwalifikowalnych
  • w przypadku kosztów badań - 90% kosztów kwalifikowalnych
  • w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia - 50% kwalifikowalnych 
  • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (inwestycyjnych), i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia

   

  Warunki kwalifikowalności 

  Pomoc przysługuje według kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, ustalonej przez Agencję, przy zastosowaniu kryteriów wyboru, które są określone szczegółowo w § 12 ust. 2 rozporządzenia.
   
  Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Współpraca, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego:
  • Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji, dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.
  • Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali i oddziałach Agencji, informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
  • Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
  • Prezes Agencji, w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
  • Sporządzenie listy rankingowej operacji - kolejność przyznawania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
  • W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w kolejności przysługiwania pomocy przysługuje operacjom o niższej wartości wnioskowanej kwoty pomocy.
  • Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 24 punkty.
  • W terminie 60 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o kolejności przysługiwania pomocy Agencja:
   • wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
   • informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
  • Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a przypadku, gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie - 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia plus dwukrotne uzupełnienia (14 dni od dnia doręczenia wezwania) i dokonuje wypłaty środków z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.
  • Wydłużenia terminów - Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
  • Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie wyznaczonych terminów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.

   

  źródło: Gospodarz.pl/ARiMR

  TARGI ROLNICZE 2019

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 2
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 662 184 424

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies