• ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin
 • (52) 30 30 350
 • Otwarte: Pon-Pt: 7:30-17:00 | Sob 8:00-13:00

  warto przeczytać

  Więcej czasu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

  Komisji Europejskiej zgodziła się na wydłużenie do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie.

  Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc. Polscy rolnicy będą zatem mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.

  Przypomnijmy, iż podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

  Do 28 kwietnia rolnicy złożyli do ARiMR 460,42 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

  Jak ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich?

  Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek o ich przyznanie wraz z załącznikami i złożyć go w ARiMR. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
   
  Rolnicy zobowiązani do realizacji praktyki dywersyfikacji upraw powinni uzupełnić wniosek spersonalizowany i wpisać działki rolne (działki podrzędne) zajęte przez jedną uprawę prowadzoną na gruntach ornych. Pamiętać również należy, że suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na gruntach ornych deklarowanych na tej działce ewidencyjnej. 
   
  Rolnicy powinni również we wniosku jako odrębne działki rolne (podrzędne) zadeklarować trawy na gruntach ornych.  Natomiast rolnicy zobowiązani do utrzymania obszarów proekologicznych muszą do wniosku dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych zawierające dane o elementach proekologicznych utrzymywanych w gospodarstwie. Pamiętać również należy, że do każdej działki ewidencyjnej, nawet deklarowanej po raz pierwszy, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wrysowanymi działkami rolnymi.

  Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość wypełnieni e-wniosku. To wygodna forma ubiegania się o płatności bezpośrednie, ponieważ system automatycznie sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny, a samo złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczy jedynie wysłać wniosek elektronicznie. Aby skorzystać z aplikacji e-wniosek, trzeba mieć specjalny login i kod dostęp do systemu informatycznego ARiMR. Kto go nie posiada, musi wystąpić do kierownika biura powiatowego o nadanie takich uprawnień. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać też osobiści lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

  Nie zwlekajcie ze złożeniem wniosków 
   
  Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.  W przypadku bowiem gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r. , chyba że ten termin upłynął.
   
  W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych dokumentów.

  O jakie dopłaty można ubiegać się w 2016 r.?

  W roku 2016 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

  W roku 2016 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

  - płatności bezpośrednich, w tym:

  • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,
  • płatności dla młodych rolników,
  • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,
  • płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),
  • płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,
  • płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,
  • płatności do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  • płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),
  • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  • płatności do powierzchni uprawy lnu,
  • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła,
  • płatności do owiec,
  • płatności do kóz;
  - płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);

  - płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

  - płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

  - płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;

  - pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); 

  i po raz pierwszy od roku 2016

  - premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

  Dywersyfikacja upraw

  Rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). W 2016 r. obowiązuje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA.

  Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni. Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni.

  Jak wywiązać się z utrzymania obszarów EFA?

  Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha gruntów rolnych, wówczas musi przeznaczyć 5% powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu (np. pomniki przyrody; oczka wodne o pow. mniejszej niż 100 m kw.; rowy), strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, uprawy wiążące azot.

  Rolnicy dzierżawiący grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych 
   
  Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego użytkowania lub użyczenia albo została wydana decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd. Płatności będą przysługiwały również rolnikom, którzy posiadają te grunty  na podstawie innego tytułu prawnego.
   
  Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny.
   
  źródło: Gospodarz.pl/ARiMR, foto: Gospodarz.pl/MP

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 4
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 511 457 109

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-708 Huta
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2022 INTER-VAX sp. z o.o. All Rights Reserved.

  INTER-VAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin, REGON: 091276553, NIP: 5621004712, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962013. Kapitał zakładowy: 1 616 000 zł

  Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies